Logó

Pravna izjava

Korišćenjem portala Webuni doo prihatate OUPK definisane od strane Webuni doo. Molimo Vas da ne koristite naše usluge ukoliko niste saglasni sa iznetim uslovima.

Autorska prava:

Webuni portal zaštićen je Zakonom o autorskim pravima. Zabranjen je prenos, širenje, reprodukovanje, skladištenje, štampanje i pružanje dostupnosti sadržaja javnosti u meri koja je veća od potrebne za ličnu upotrebu, bez pismene saglasnosti od strane Webuni doo.

Dozvola korišćenja:

Webuni brend u tekstualnom i grafičkom obliki čini vlasništvo Webuni doo i pravno je zaštićen. Ovi brendovi se ne mogu koristiti bez pismene saglasnosti Webuni doo ni na koji način. Nezakonito korišćenje ovih znakova nosi sa sobom pravne posledice zasnovane na zakonima i pravilnicima o autorskim, krivičnim i građanskim pravima i obavezama.

Pravne obaveze:

Webuni nije odgovoran za edukativne materijale postavljene na platformi pošto ne čine njegovo vlasništvo, te se ne može smatrati odgovornim za:

  • kvalitet sadržaja
  • sadržaj materijala, preneta saznanja i autentičnost istih
  • sadržaje koji sačinjavaju kurseve
  • preusmeravanje korisnika na druge portale preko kurseva. Svaki korisnik je dužan da se informiše o tome kada napušta Webuni platformu.
  • tehničke probleme vezane za rad portala i aplikacija na njemu.

Prikupljanje i korišćenje informacija:

Posetioci portala prihvataju da korišćenjem njegovih usluga postaju klijenti Webuni doo, iako u klasičnom smislu nisu korisnici usluga ovog društva. Korisnici su obavešteni o tome da Webuni vrši prikupljanje podataka na određenim mestima unutar platforme, odnosno da je za naručivanje i korišćenje usluga potrebna registracija prilikom koje se dostavljaju određeni lični podaci. Webuni koristi ove podatke isključivo za realizaciju naručenih usluga i u slučaju pristanka klijenata za sopstvene marketinške aktivnosti, indirektno pribavljanje poslova, istraživanje tržišta i za informisanje svojih pretplatnika. Podaci neće biti dostupni trećem licu bez prethodnog obaveštavanja i odobrenja vlasnika ličnih podataka.

Zaštita podataka:

Slanjem svojih ličnih podataka pomoću formulara na platformi ili putem e-mail adrese, korisnik daje svoju saglasnost da Webuni može koristiti ove podatke u skladu sa zakonskim odredbama.
Obaveštavamo Vas da prilikom pretraživanja portala pojedine podatke i IP adresu Vašeg računara naš informatički sistem evidentira u cilju analitičkih i statističkih podataka vezanih za posećenost portala, kao i za prepoznavanje eventualnih zlonamernih aktivnosti.

Webuni doo izjavljuje da će podatke prikupljene od korisnika koristiti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije 97/2008, 104/2009).

Linkovi:

Na Webuni platformi se mogu pojaviti linkovi drugih preduzeća. Webuni ne snosi odgovornost za poštovanje Zakona o zaštiti podataka i ličnosti od strane drugih preduzeća. Odredbe u ovom delu se odnose isključivo na Webuni portal.

Bezbednost:

Webuni preuzima sve potrebne mere zaštite ličnih podataka korisnika od neovlašćenog pristupa. Zaštitu ličnih podataka omogućuje i limitirani pristup bazama podataka unutar Webuni portala, odnosno zaposleni u Webuni doo imaju pristup samo delu podataka koji im je neophodan za obavljanje njihovih zadataka.

Sporovi:

Sporovi nastali usled korišćenja portala i kršenja primena uslova korišćenja, koji se ne mogu rešiti sporazumno, rešavaju se pred nadležnim sudovima Republike Srbije.

Metode plaćanja:

Webuni nudi sledeće načine plaćanja: - plaćanje putem naloga za uplatu (uplatnica); uplata se može izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti - plaćanje putem PayPal naloga
Rok za uplatu je 72 sata od trenutka poručivanja usluge. Porudžbina se odobrava za do dva radna dana nakon uspešno primljene uplate. Webuni doo se obavezuje na poštovanje svih propisa i zakona u vezi sa prikupljanjem podataka i plaćanjem.

Webuni doo