Logó

Opšti uslovi i pravila korišćenja

Webuni je onlajn okruženje za nastavu koje svojim registrovanim pružaocima usluga nudi mogućnost deljenja njihovih edukativnih materijala sa zainteresovanim korisnicima. Webuni spaja pružaoce usluga (Predavače) sa korisnicima (Učenici) unutar sistema onlajn učenja i podstiče protok edukativnih informacija u najvećoj mogućoj meri.

'Svi činioci i elementi platforme za učenje projektovani i postavljeni od strane Webuni doo, koje sačinjavaju, ali nisu ograničeni na softvere, tehnologije, elemente dizajna interfejsa, grafičke sadržaje, ilustracije, audio materijale i slike(„ Sadržaji obezbeđeni od strabe Webunija''), predstavljaju vlasništvo Webuni doo i podležu zaštiti autorskim pravima.'

Opšti uslovi i pravila korišćenja regulišu uslove ugovora i pravila koriščenja sistama i odnose se na sve Predavače i Učenike, odnosno korisnike usluga Webuni platforme.

Opšti uslovi i pravila korišćenja (u daljem tekstu - OUPK) sadrže uslove korišćenja usluga pružane na stranici www.webuni.rs koja je u vlasništvu Webuni doo (u daljem tekstu - Vlasnik) iz Mađarske (2462 Martonvasar, Dózsa György út 2.; Cg.: 07-09-025548;).

Prilikom registracije i kupovine usluga zaključuje se onlajn ugovor između korisnika i Vlasnika. Vreme trajanja ugovora nije određeno.

Vlasnik zadržava pravo na jednostranu izmenu OUPK, ali se obavezuje da u najkraćem mogućem roku obavesti korisnike njegovih usluga u pisanoj formi (u daljem tekstu - Obaveštenje). Obaveštenja se objavljuju u okviru platforme, u okviru tome namenjenog odeljka (odeljak Obaveštenja) i/ili putem biltena, odnosno putem elektronske pošte na registrovanu adresu korisnika. Sve izmene odmah stupaju na snagu i podrazumeva se da su prihvaćene od strane korisnika.

REGISTRACIJA:

Za korišćenje usluga Webuni platforme obavezna je registracija. Predavači i Učenici mogu da se registruju koristeći svoje Google+ ili Facebook naloge, odnosno uz pomoć važeće e-mail adrese sa jedinstvenom lozinkom.

Registracijom na Webuni platformu Predavač ili Učenik:

  • - prihvata OUPK i snosi odgovornost bez dodatnih pravnih dokumenata
  • - izjavljuje da njegovo prihvatanje uslova nije ograničeno od strane trećeg lica
  • - obavezuje se na poštovanje svih odredbi i propisa Republike Srbije prilikom korišćenja Webuni platforme, prvenstveno, ali ne isključivo zakone o intelektualnoj svojini, zaštiti autorskih prava i zaštitu ličnih podataka.

'Za korisnićko ime i lozinku date prilikom registracije odgovornost snosi osoba koja je izvršila registaciju. Webuni ne odgovara za neovlašćeno korišćenje korisničkog imena i lozinke od strane trećeg lica, kao ni za eventualnu nastalu štetu prouzrokovanu neovlašćenim korišćenjem. Pravo na upotrebu korisničkog imena i lozinke se ne može preneti na drugo lice, za sve aktivnosti i moguće posledice odgovoran je isključivo registrovani korisnik, bez obzira na to da li je on koristio svoje podatke ili su oni bili zloupotrebljeni. Ukoliko otkrije zloupotrebu ili neovlašćeno korišćenje naloga, Predavač ili Učenik je u obavezi da to prijavi Webuni timu, na sledeću e-mail adresu: korisnickiservis@webuni.rs'

ODGOVORNOST:

Webuni platforma predstavlja posredničko okruženje za Predavače i Učenike. Webuni ne zapošljava i ne unajmljuje Predavače i ne snosi odgovornost za međusobne interakcije Predavaća i Učenika. Uz to, Webuni ne odgovara za potencijalne sporove, zahteve za naknadu štete ili nastale gubitke kod bilo koje strane.

Webuni nema kontrolu nad materijalima postavljenim na platformu, stoga ne snosi odgovornost za kvalitet, ispravnost i izgled sadržaja. Osim toga Webuni ne snosi odgovornost za postavljene sadržaje, odnosno štetu načinjenu usled korišćenja postavljenih materijala.

Predavač je odgovoran za sve svoje postavljene sadržaje, kao i za autentičnost iznetih informacija, odnosno za eventualnu štetu koju pretrpi Učenik.

Predavači i Učenici snose odgovornost za sve svoje izjave i ponašanja prilikom korišćenja Webuni platforme, stoga se Webuni ne može smatrati odgovornim za njihovo ponašanje i postupke.

U okviru Webuni platforme mogu se pojaviti sadržaji koji omogućavaju pristup drugim onlajn platformama. Webuni ne može da snosi odgovornost za štetu nastalu usled prelaska na druge platforme. Korisnici su u obavezi da pre prelaska na druge platforme provere njihovu bezbednost i osiguraju privatnost svojih ličnih informacija.

Linkovi deljeni na Webuni platformi ne podležu prethodnoj proveri, stoga Webuni ne odgovara za njihovu validnost i verodostojnost.

Sadržaji spoljašnjih linkova mogu biti opasni po bezbednost korisnika sa uvredljivim, rasističkim ili nemoralnim sadržajima, stoga su korisnici dužni da obrate pažnju prilikom posećivanja spoljašnjih linkova.

Obrazovni sadržaji i postavljeni materijali mogu direktno ili indirektno da preusmere korisnike ka drugim portalima koji nisu u vlasništvu Webuni doo.

Webuni ne podržava ni jedan spoljašnji portal i nema kontrolu nad njima, stoga korisnici moraju sami da spovode potrebne bezbednosne mere.

Edukativni sadržaji se mogu upotrebljavati isključivo u skladu sa zakonima; nepoznavanje zakona ne oslobađa korisnike od odgovornosti.

NAKNADA ŠTETE:

U slučaju da treće lice ima potraživanja od Webunija nastala usled akcija Predavača i/ili Učenika, Predavač i/ili Učenik se obavezuje da o sopstvenom trošku ukloni i nadoknadi nastale štete.

UPRAVLJANJE PODACIMA:

Svi podaci koje Webuni pribavi tokom registracije korisnika i pružanja usluga biće korišćeni u skladu sa obavezama propisanim zakonom i izdaju se isključivo nadležnim sudovima ili organima.

Webuni garantuje da su svi lični podaci zaštićeni u skladu sa Pravilima i opštim aktima Webuni platforme u oblasti zaštite ličnih podataka i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije 97/2008, 104/2009).

Predavači i Učenici su u obavezi da redovno ažuriraju svoje podatke.

Predavači i Učenici su saglasni da:

  • - Prihvate upotrebu korisničkih registracionih podataka u cilju vođenja evidencije i komunikaciju od strane Webuni platforme.
  • - Webuni može koristiti podatke svojih korisnika prilikom izrade poslovnih ponuda, kao i prilikom istraživanja tržišta. Webuni garantuje da tom prilikom treća lica neće biti u mogućnosti identifikovanja pojedinačnih podataka korisnika.
  • - Webuni koristi automatizovani sistem za kontaktiranje registrovanih korisnika u cilju posredovanja, informisanja, direktnog ostvarivanja prihoda, anketiranja i istraživanja tržišta.
  • da za registrovane korisnike Webuni šalje razne poruke, u cilju direktnog ostvarivanja prihoda i u cilju obaveštavanja,

Takođe, korisnik garantuje da će lične informacije drugih korisnika koje pribavi usled korišćenja platforme koristiti u skladu sa važećim propisima i zakonima (Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti).

INFRASTRUKTURA:

Kako bi mogao svoje usluge pružati korisnicima na najkvalitetniji način, Webuni sprovodi redovna održavanja platforme prilikom kojih može da dođe do organičenosti pristupa ili privremenih prekida usluga. Održavanje platforme se obično sprovodi u intervalima između 20.00 - 06.00 časova, dok je vreme trajanja održavanja maksimalno 48 sati. Webuni nije odgovoran za eventualne štete nastale usled održavanja sistema.

'Prijavljivanje tehničkih problema moguće je putem korisnickiservis@webuni.rs e-mail adrese. Ova adresa služi za evidentiranje eventualnih problema ili grešaka, koje je Webuni odgovoran da reši i otkloni u najkraćem mogućem roku.'

Webuni ne snosi odgovornost za tehničko stanje i/ili ispravnost hardvera i softvera korisnika.

Webuni ne može da snosi odgovornost za štete nastale usled hardverskih i softverskih problema korisnika, kao ni za štete prouzrokovane spoljašnjim faktorima (npr. nestatak struje, i sl.). Webuni nije odgovoran za eventualne štete nastale u toku intervala za održavanja sistema.

RASKID UGOVORA:

Ugovor se smatra raskinutim ako Predavač ili Učenik obriše svoj korisnički profil.

Obe ugovorene strane su u mogućnosti da neposredno raskinu ugovor u slučaju da jedna strana prekrši svoje ugovorene obaveze propisane OUPK. Predavač ili Učenik je u obavezi da nadoknadi svu štetu Webuni doo nastalu usled nepoštovanja ugovora.

Raskidom ugovora sva autorska prava postavljenih sadržaja edukativnog karaktera pripadaju Predavaču, s tim što Učenici i dalje imaju pravo na pristup kupljenim sadržajima, iz tog razloga Webuni zadržava pravo da na svojim serverima čuva kurs, ali ne može da dođe do dalje prodaje.

OSTALE ODREDBE:

Obaveze sarednje:

Ugovorene strane prema odredbama OUPK sarađuju putem kontakt osobe i obavezni su da neosredno obaveštavaju drugu stranu u slučaju izmena koji imaju značajan uticaj na ugovor.

Odricanje na prava:

Odricanje na prava obezbeđena od OUPK je moguće isključivo pismenim putem. Nepridržavanje sprovođenja određenog prava zagarantovanog u OUPK ne predstavlja odricanje od prava.

Kontakt:

Ugovorene strane su saglasne da prihvataju komunikaciju elektronskom poštom kao zvaničnu formu komunikacije. Zvanična adresa komunikacije sa Webuni platformom je: korisnickiservis@webuni.rs

Ostale odredbe:

Odredbe ugovora koje povezuju stranke sa Webuni uslugama prekidaju svaki prethodni sporazum između ugovorenih strana koji nije u skladu sa ciljevima i predmetom ovog ugovora.
Ukidanjem nekog od članova ugovora ne utiče se na validnost ostalih uslova ugovora, osim ako ugovor nije sklopljen bez ove odredbe.

Nadležni sud:

Ugovorene strane su saglasne da sva sporna pitanja rešavaju sporazumno u roku od 30 dana od dana početka spora, a u suprotnom sporove će rešavati nadležan sud u Subotici.

Odredbe koje se odnose na Predavače

Odredbe koje se odnose na postavljanje i korišćenje edukativnih materijala:

Predavač ima pravo da postavi svoje edukativne materijale besplatno ili uz naknadu. Edukativni materijali ostaju u vlasništvu Predavača; Predavač koristi Webuni platformu isključivo za deljenje svojih edukativnih materijala Učenicima i ne može da spreči rad i postavljanje edukativnih materijala drugih Predavača.
Svaki edukativni materijal dobija svoj jedinstveni link na Webuni platformi uz pomoću kojeg Predavač može da promoviše svoje edukativne materijale.

Predavač mora da poseduje bankovni račun kako bi Webuni mogao da mu vrši isplate za objavljivanje edukativnih materijala sa naknadom.

Predavač je odgovoran za sve svoje postavljene sadržaje i garantuje za ispravnost informacija i tačnost podataka unutar svojih edukativnih sadržaja. Takođe izjavljuje da korišćeni materijal ne ugrožava prava trećeg lica. Predavač garantuje da ima pravo na korišćenje za sve svoje postavljene sadržaje. Ni jedan edukativni materijal ne sme sadržati reklame niti linkove koju nagovaraju na kupovinu ili spam.

Webuni zadržava pravo izmene edukativnih materijala u cilju zaštite svog dizajna i zadržava pravo odbijanja zahteva za postavljanje materijala koje smatra da su nedovoljnog kvaliteta.

Predavač ima pravo određivanja cene svojih postavljenih sadržaja, garantujući da se oni ne mogu pronaći po nižim cenama na njegovoj veb stranici ili drugim onlajn platformama.

Predavač ima pravo da postavi svoje edukativne materijale na akciju na određeni vremenski rok ili za određeni broj Učenika. Webuni zadržava pravo da postavi edukativne materijale Predavača na akciju u tolikoj meri koja ne utiče na dobit Predavača, prema uslovima definisanim ovim ugovorom. Sniženje cena koje utiče na dobit Predavača može se izvesti samo uz njegovu saglasnost.

Predavač je svestan da svaki Učenik kupovinom stiče pravo na korišćenje besplatnih ili materijala uz naknadu. Učenik će kupljenim materijalima imati pristup i ukoliko Predavač ukloni svoje sadržaje iz prodaje.

Predavač daje saglasnost da Webuni može da koristi delove njegovog edukativnog materijala u promotivne svrhe, što obuhvata javne reklamne površine (pisane i elektronske medije oglasa), reklamne filmove, prospekte, promotivne materijale i ostale vidove promocije. Za slučaj kršenja autorskih prava drugih autora od strane Predavača, odgovornost leži isključivo na Predavaču.

Predavač se prilikom postavljanja edukativnih materijala obavezuje da pruža podršku i odgovara na pitanja registrovanim Učenicima. Ukoliko Predavač ne ispunjava date obaveze u dužem periodu, dobiće pismo upozorenja.

Obaveze u vezi sa konkurencijom:

Predavač neće stupati u pravni odnos i neće nuditi na direktan ili indirektan način predmet ovog ugovora, odnosno edukativne materijale postavljene na Webuni platformu, trećim licima koja se smatraju konkurencijom Webuni platforme, bez prethodno dobijene saglasnosti.

Isplata provizije:

Predavač dobija proviziju od prihoda nakon prodaje njegovih edukativnih materijala. Predavač ima prava na proviziju samo ukoliko registrovani Učenik isplati cenu edukativnih sadržaja Webuniju.

Webuni preuzima 5% prihoda od prodaje kurseva kao naknadu za posredovanje, dok preostali iznos čini osnovu za proviziju.

Predavač ima prava na 70% prihoda od preostalih 95% ukupnog prihoda. Ukoliko je prodati materijal prodavan po nižoj ceni (na akciji), osnov za tu provoziju predstavlja ta niža cena.

Predavač ima pravo na proviziju isključivo nakom ispunjavanja uslova ugovora, odnosno ukoliko edukativne materijale postavi u skladu sa uslovima i propisima ovog ugovora.

Navedene provizije pokrivaju troškove Predavača, koje je on avansno finansirao iz svog ličnog budžeta. Predavač nema pravo na potraživanje naknada gorepomenute troškove.

U slučaju da dolazi do ostvarivanja prava na prihod od strane Predavača, to se realizuje na osnovu Ugovora o autorskom delu zaključenog između Predavača i Webuni doo. Ugovor o autorskom delu se zaključuje na osnovu člana 67-72. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 104/2009). Prihod prikazan na Webuni platformi predstavlja bruto iznos. Iznos se umanjuje za troškove poreza i doprinosa u skladu sa zakonima. Webuni je u obavezi da isplati proviziju u roku od 35 dana nakon dobijanja fakture.

Ukoliko dođe do raskida ugovora po bilo kom osnovu definisanom u ovom ugovoru, Webuni prihvata račune izdate do datuma raskida ugovora.

Odredbe koje se odnose na Učenike:

Nakon registracije Učenik je u mogućnosti da besplatno ili uz naknadu pristupi edukativnim materijalima postavljenim od strane Predavača i može da ih koristi bez ograničenja osim ako Predavač nije naglasio suprotno. Predavač je u obavezi da obavesti Učenika o ograničenosti pristupa pre kupovine usluge.

Odgovornost:

Sadžaje na Webuni platformi Učenici mogu da koriste u skladu sa zakonima (Zakon o autorskim i srodnim pravima, Službeni glasnik Republike Srbije 104/2009, 99/2011 i 119/2012).

Korisnik odgovara za svoj korisnički nalog.

Ukoliko Učenik primeti da njegov nalog upotrebljava nepoznato lice u obavezi je da primeni sve potrebne mere bezbednosti i da neovašćenu upotrebu naloga prijavi Webuni timu. Webuni ne odgovara za eventualne štete koje nastanu usled zanemarivanja gorepomenutih obaveza.

Korišćenje tuđeg korisničkog naloga je moguće isključivo uz saglasnost vlasnika datog korisničkog naloga, dok za to odgovornost snosi vlasnik naloga.

Način plaćanja:

Ukoliko se Učenik odluči za kurs uz naknadu uplata se izvršava na račun Webuni doo. Učenik dobija pristup sadržajima u roku od dva dana od datuma prijema uplate.

Garancija:

S obzirom da se radi o elektronskim sadržajima, Vlasnik platforme ne može da pruža garanciju.

Pravo na odustajanje:

Webuni skreće pažnju svojim Učenicima da se kupljeni sadržaji i/ili kursevi ne mogu nadoknaditi od strane Webuni doo na osnovu ugovora zaključenog između Predavača i Učenika, stoga Učenik nema pravo za refundiranje uplata ni po kojoj osnovi.